"ഈ ബ്ലോഗ് വിൽപ്പനക്ക്...!! "

Wednesday, July 13, 2011

കൊതുകുകൾക്കും വരും ഒരു രാജ യോഗം..!!

സിംഗപൂരിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നക്ഷത്ര ആമകളെ കൊച്ചിയിൽ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചു.. (വാർത്ത). പാറ്റ, പല്ലി, പഴുതാര, എലി, മരപ്പട്ടി, മൂട്ട തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ ഡിമാന്റുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.. ആയതിനാൽ ഈ വക അമൂല്യ ജീവികളെ, അവയുടെ അനുമതിയോടെയും അല്ലാതെയും വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും വളർത്തുന്നവർ സന്തോഷിപ്പിൻ..
കൊതുകുകളെക്കൂടി അലങ്കാര ഇനത്തിൽ പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ആള്‌ സിംഗപ്പൂരീന്ന് വന്നേനെ.. കൊച്ചിക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ.. ങ്ഹാ.. കൊച്ചീലെ കൊതുകുകൾക്കും വരും ഒരു രാജ യോഗം..

0 comments:

Post a Comment

പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ പൊകാവേ...!!